Salgs- og leveringsbetingelser

Konsument 

Med konsument menas i dessa bestämmelser köpare som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med näringsidkare avses övriga köpare. För konsument gäller konsumentköplagen (KKöpL) och för näringsidkare gäller köplagen (KöpL). Dessa leverensbestämmelser gäller endast konsumenter. 

Orderbekräftelse

Om orderbekräftelsen avviker från erbjudandet är det orderbekräftelsen som gäller. 

Avbeställning och ändring av order Om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Istället har säljaren rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. 

Måttangivelse

Angivna mått är, när annat inte framgår, alltid utvändiga karmmått. När annat inte framgår är glasmått färdiga glasmått. Måtten anges alltid som bredd x höjd. 

Utförande

De levererade produkterna är utförda i normal hantverksmässig kvalitet och är producerade i fabrik. Kvaliteten motsvarar försäljningspriset vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Profileringar, detaljkonstruktioner och materialval är den vid varje tidpunkt gällande standarden för säljaren. Avvikelser från detta skall för att vara gällande vara antecknade på orderbekräftelsen. Vid tilläggsbeställning anges tidigare fakturanummer för korrekt val av produkt och konstruktion. 

Leveranstid

Leveranstid anges på orderbekräftelsen. 

Säljaren är inte skyldig att leverera om det föreligger ett hinder som inte kan övervinnas eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Följande omständigheter utgör befrielsegrund (force majeure) om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom krig, transportproblem, maskinhaveri, material och fabrikationsfel samt försening av råmaterial, som är nödvändiga för framställning av godset. 

Leveransställe och transport

Alla varor fraktas ut till kunden, med avtalat leverans adress på orderbekräftelsen som gällande. 

Säljaren anordnar frakt mot betalning. Om inte annat avtalats, anlitar säljaren en transportör som utför transporten med lämpligt transportmedel. Leverans sker till leveransadress som köparen och säljaren kommit överens om skriftligen. 

Väntetid och onödig försening som orsakar kostnader vid avlämnandet debiteras köparen. 

Transportskador

När varan avlämnas till köparen skall köparen göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan utifrån synliga fel. Om varorna är skadade eller fel antal har levererats skall det noteras på följesedeln. 

När varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter varans art anpassad omsorg. 

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats. Varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning. 

Leveransförsening 

Oavsett vad som avtalats räknas alltid leveranstid från den tidpunkt då säljaren från köparen erhållit all relevant och nödvändig teknisk information som behövs för att säljaren skall kunna göra en beställning från leverantören. Om leverans skjuts upp på grund av köparen eller på grund av bristande säkerhet förfaller beloppet alltjämt till betalning räknat från den dag när leveransen skulle ha skett. Eventuell hyra av lagerlokal debiteras köparen. 

Garanti

Säljaren lämnar fem års produktgaranti på fönster och dörrar. För termoglas som har levererats och monterats av säljaren överlåter vi producentens garanti som är fem år. På övriga varor gäller att om säljaren skriftligen lämnat särskild garanti gäller denna som del av köpeavtalet. Har garanti inte lämnats svarar säljaren enligt KKöpl gentemot köparen för fel som föreligger vid leveransen. 

Reklamationer

Vid fel på varan ska köparen snarast möjligt kontakta säljaren och reklamera felet. Reklamationer skall ske skriftligt och alltid innan montering. 

Ansvar för fel 

Säljaren är skyldig att genom byte eller reparation, avhjälpa alla fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, om detta kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. 

Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av oriktig användning av varan. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Ansvaret omfattar inte fel som uppkommit på grund av att varorna inte har förvarats torrt och säkert. Inte heller omfattas fel som uppkommer om utvändiga dörrar och fönster inte har behandlats eller varor av furuträ som endast har behandlats med färglösa produkter. Ansvaret omfattar inte normal förslitning eller försämring. 

Om köparen kräver prisavdrag eller hävning har säljaren rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta görs utan kostnad och väsentlig olägenhet för köparen. 

Om felet är av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att häva köpet om inte felet avhjälps. Vid hävning skall varan återlämnas mot att säljaren återbetalar köpeskillingen. 

Köparen har under de i KKöpL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada som åsamkas honom på grund av fel i varan. Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. 

Ansvar för sakskada 

Om skada uppkommer på annan egendom som tillhör köparen har köparen rätt till skadestånd i den mån ersättning skulle utgå enligt 30-32 §§ KKöpL och produktansvarslagen (1992:18) 

Pris

Om inte annat angetts är säljaren bunden av sitt anbud under 60 dagar från anbudets angivande. Erbjudandet är, om inte annat är angivet, uträknat i SEK exklusive moms. Om inte annat har avtalats, är anbudet beräknat på samlad beställning. 

Betalningsvillkor

Vid beställning tar säljaren 1/3 del i förskottsbetalning på samlat orderbelopp vid avtalets ingående. Där efter kan ordern startas. Resterade belopp betalas sedan in god tid innan leverans vecka, för att ordern skall kunna levereras ut till kund. 

Om tidpunkten för betalning inte följs av orderbekräftelsen skall köparen betala när säljaren kräver det.  

Om köparen inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på säljaren kan säljaren kräva betalning och dröjsmålsränta enligt paragraf 6 räntelagen. 

Betalningsställe

Betalning kan ske via insättning på JVK Fönsterkompani ABs bankkonto på Nordea Bank: 4128 13 05495.

Kom ihåg att upplysa om ordernr. och kundnr. på inbetalningen. 

IBAN: SE2230000000041281305495

BIC/SWIFT-adresse: NDEASESS 

Återtagandeförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återta sålda varor intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal. 

Tvist

Tvist mellan köparen och säljaren skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 

 

Ladda ner pdf-fil